අතිපූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද සූත්‍ර පිටක ධර්ම දේශනා