අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් රචිත පොත්

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් රචිත පොත්